T&C POLAND

Terms & Conditions

RREGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Old Music Group Sp. z o.o. (“Organizator”) oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy. 

1.2. W przypadku zagubienia i/lub uszkodzenia biletów przez Uczestnika imprezy, Uczestnik nie ma prawa do roszczenia o odszkodowanie. W przypadku opuszczenia miejsca imprezy przez odwiedzającego, bilet traci swoją ważność.

1.3. Kupując bilet, uczestnik wydarzenia potwierdza zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa, warunkami wstępu, ograniczeń wiekowych oraz pozostałymi przepisami. Niezastosowanie się do wyżej wymienionych przepisów może skutkować wykluczeniem uczestnika z imprezy bez możliwości odszkodowania.

1.4. Nabywca biletu ponosi pełną odpowiedzialność względem Old Music Group za wszelkie bezpośrednie i udowodnione szkody spowodowane niezgodnym z prawem zachowaniem bądź rażącym zaniedbaniem. Odpowiedzialność nabywcy biletu w przypadku lekkiego zaniedbania nie podlega egzekucji.

  1. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren wydarzenia (według kategorii biletu) w celu uczestnictwa w wydarzeniu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu. Organizator wydarzenia zobowiązuje się do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa podczas swoich wydarzeń.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku zaistnienia wspomnianej sytuacji posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program wydarzenia z powodu działania sił wyższych. Siła wyższa to przede wszystkim: klęski żywiołowe, ogłoszenie żałoby narodowej, strajki bądź oficjalny zakaz organizacji imprez masowych, jak i wszelkie podobne zdarzenia, które nie zostały zainicjowane przez Old Music Group, a które uniemożliwiają przeprowadzenie imprezy.
Dodatkowo wydarzenie może zostać zmienione w związku z przyczynami niezależnymi od organizatora, tj.: niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba/niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczestników wydarzenia.

2.4 W przypadku odwołania imprezy przez organizatora/artystę, wartość nominalna wydrukowana na bilecie zostanie zwrócona, pod warunkiem zwrotu biletu do biura rezerwacji wstępnej, w którym został zakupiony/zamówiony nie później niż 30 dni po pierwotnej dacie imprezy. 

  1. Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do:
(a) Odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa.
(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
(c) Odmówienia wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamiany miejsca
siedzącego/stojącego uczestnika na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

3.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów lub innych urządzeń audio-video jest zabronione.

3.3 Na teren wydarzenia zabronione jest wnoszenie plecaków, torebek i wszelkiego rodzaju bagażu podręcznego przekraczającego format A4. Ponadto organizator zabrania wnoszenia wskaźników laserowych, wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, a także butelek z napojami niezależnie od ich rozmiaru i materiału z którego są wykonane.

  1. Postanowienia dodatkowe

4.1 Uczestnik podczas wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

4.2 Dzieci poniżej szóstego roku życia nie mogą uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach ze względów zdrowotnych. Dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat mogą przebywać na terenie wydarzenia wyłącznnie w towarzystwie osoby dorosłej. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody fizyczne wynikające z nieprzestrzegania wspomnianych zaleceń wiekowych.

4.3 Oficjalne gadżety związane z wydarzeniem są sprzedawane na wydzielonym terenie, dostępnym wyłącznie dla posiadaczy biletów wstępu.

4.4 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

4.5 Bez wyraźnej i uprzedniej zgody Ogranizatora, uczestnik wydarzenia nie może wykorzystywać zakupionych biletów i/lub pakietów VIP w swojej reklamie skierowanej do ogółu społeczeństwa bądź do organizacji loterii z nagrodami, w której wygraną są wspominane bilety i/lub pakiety VIP

4.6 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży biletu w cenie wyższej, niż wydrukowana, unieważnia bilet. Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał zorganizowanym próbom działania niezgodnego z prawem. W konsekwencji zakup kilkudziesięciu biletów w celu uzyskania korzyści majątkowej związanej z odsprzedażą, próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji biletu może skutkować unieważnieniem biletu bez prawa do zwrotu ceny biletu, a także odpowiedzialnością karną opisaną w art. 133 Kodeksu wykroczeń.

4.7 Imprezy plenerowe odbywają się w każdych warunkach pogodowych. Ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne nie uprawniają do zwrotu biletu.

4.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).